ޓީޗަރުން

ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމު ދިނުމަށާއި، ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ލިބިގެންދާ ހުނަރު ފާހަގަކުރުމަށާއި ކުރިއެރުވުމަށާއި، ކިޔަވާހިތްވާފަދަ މާޙަޢުލެއް ތައްޔާރުކޮށް ފައިދާކުރުވަނިވި ޢިލްމު ހޯދައި ދެއްވުމަށްޓަކައި ތިއްބަވަނީ ފެންވަރު ރަނގަޅު، ޒަމާނީ ކިޔަވާދިނުމުގެ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ލިބިގެންވާ ޓީޗަރުންނެވެ. އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ޓީޗަރުންނަށް، ތަޢުލީމު ކުރިއެރުވުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއިއެކު ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުރިއެރުމަށް ވަރަށް ބާރުއަޅުއްވައެވެ.ޚަބަރު


ގުޅުން ހުރި ތަސްވީރް

ގުޅުން ހުރި ޑޮކިޔުމެން