ލ.ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް 4 ކުލާސްރޫމް، ލައިބްރަރީ އަދި ލެބޯރަޓަރީ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށްފި


2022-10-26

ލ.ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް 4 ކުލާސްރޫމް، ލައިބްރަރީ އަދި ލެބޯރަޓަރީ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ 2021 ގެ ދަށުން ކުރިއަށްދާ މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ ނޯތް ކޯސްޓް ކޮންޓްރެކްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ.

އެކުންފުނިން މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ  10,591,730.96ރ (ދިހަ މިލިއަން ފަސް ލައްކަ ނުވަދިހަ އެއްހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް ރުފިޔާ ނުވަދިހަހަ ލާރި) އަށް މި މަސައްކަތް 365 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަވައިދެއްވާނެކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ މޫސާ ނައީމެވެ.

ނޯތް ކޯސްޓް ކޮންޓްރެކްޓަރސްޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ ޢިޔާން އެވ