ކޮންމެ ޒުވާނަކީ ހުނަރުވެރި ޒުވާނެއް!

 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް ގެ އަމާޒަކި، ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ހުނަރުތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ، އެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޒުވާނުން ތައްޔާރުކޮށް ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ތަޢާރަފް ކޮށްދިނުމެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ޒުވާނުންނަށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު،