ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މުދައްރިސުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ސްކޯލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މުދައްރިސުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑުން ޚަރަދުކުރާގޮތަށް 15 ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިއަދު ޤައުމީ ޔުނިވަސިޓީގައި ބޭއްވި ރައްމިއްޔާތެއްގައި މި ސްކޮލަރޝިޕްތައް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވާފައިވަނީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ