ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށް ޚާއްޞަ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނިންގ ސެމިނަރ އެއް ފަށައިފި

"ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނިންގ ފޮރ އިންޓަގްރޭޓެޑް ހޮލިސްޓިކް އެޑިޔުކޭޝަން ފޮރ އަލް-މަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ"ގެ ނަމުގައި 5 ދުވަހުގެ ސެމިނަރ އެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ސެމިނަރ ފެއްޓުމަށް ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢާއިޝަތު