ދަރިވަރުން

އެޑިއުކޭޝަންގެ ދާއިރާއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ޢިލްމީ، ހުނަރުވެރި އަދި ރަނގަޅު ސިފަތައް ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބިގެންދާނޭ ރައްކާތެރި ސްކޫލް ވެއްޓެއް އުފެއްދުމަށެވެ. އަދި ހަމަ މިފަދައިން ފެންވަރު ރަނގަޅު ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ތަކަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ފެންވަރު ރަގަޅު ސްކޫލްތައް އުފެއްދުމާއި ލިޔަންކިޔަން އެނގުމުގެ މިންވަރު ރަގަޅުކުރުމާއި، ބޭރުބަސް ދަސްކޮށް ދިނުމާއި، އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުމާއި، ފަންނީ މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ލިބިދޭނޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިމެނެއެވެ.ޚަބަރު


ގުޅުން ހުރި ތަސްވީރް

ގުޅުން ހުރި ޑޮކިޔުމެން